Onderwijs

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (niet motorisch). We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod. De leerkrachten verzorgen samen met de ondersteuners het onderwijs en ondersteuningsaanbod voor onze leerlingen. Zij doen dit aan de hand van leerlijnen. 
Wij werken aan verschillende leergebieden. De belangrijkste zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, praktische redzaamheid en leren leren. Maar we werken ook aan expressie en de zintuiglijke-, motorische-, spel-, weerbaarheids-, seksuele-en zintuiglijke ontwikkeling. Een leerlijn is opgebouwd uit verschillende niveaus. Per niveau is beschreven aan welke doelen een leerling werkt. 

Zorg

We hebben een nauwe samenwerking met verschillende zorgpartners

  • Sommige leerlingen hebben een specialistische (zorg)hulpvraag. Cordaan Jeugd en Levvel verzorgen dit bij ons op school, gefinancierd vanuit de Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO). Cordaan Jeugd heeft daarnaast ook zorg-onderwijsgroepen op onze locatie.
  • Er zijn externe partners die logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of muziektherapie op school kunnen bieden. Deze zorg wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering van de ouders. 
  • Naschoolse begeleiding op onze locatie wordt verzorgd door Philadelphia. Helaas zijn er soms wachtlijsten voor uw kind in aanmerking komt voor deze zorg.

ICT

Wij willen graag dat alle leerlingen verantwoord gebruik kunnen maken van de moderne communicatiemiddelen en ICT. Daarom gebruiken we digiborden, computers, Chromebooks, tablets en iPads. Wij leren de leerlingen ook hoe zij verantwoord gebruik kunnen maken van sociale media. Zo raken leerlingen gewend aan de technologie van de 21ste eeuw.

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk. Kinderen leren op een andere manier te denken, zichzelf te uiten, samen te werken en met hun handen te werken. Daarnaast is het leuk om te kijken hoe anderen het doen. Wij besteden veel aandacht aan muziek, beeldende vorming en dans. Er is een muziekdocent en we werken samen met de Muziekschool Amsterdam en het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Sport en gezondheid

Samen spelen, werken aan de motoriek en aan de gezondheid zijn erg belangrijk op onze school. Wij zijn een ‘Gezonde School’ met betrekking tot voeding en besteden veel aandacht aan bewegingsonderwijs: twee keer per week gymnastiek, lessen voor atletiek en judo en minimaal één keer per week zwemmen. Op de Van Koetsveldschool is een gymzaal, speellokaal en watergewenningsbad aanwezig. Kinderen die er aan toe zijn gaan op vrijdag diploma zwemmen in het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost. In ons ‘groen en rijk natuurspeelplein’ worden leerlingen uitgedaagd tot nieuwe spelvormen en zijn actief bezig in en met de natuur. En er is een sportveld van Schoolplein14.

Excellente School

We zijn er trots op dat we in januari 2018 een ‘Excellente School’ zijn geworden op het gebied van weerbaarheid en seksuele vorming. We werken aan de hand van de leerdoelen uit de leerlijn en combineren in het lesgeven de katernen uit ‘Relaties en Seksualiteit’ met prentenboeken en concreet materiaal. Schoolbreed werken we in vier lesblokken per jaar. Bij onze jongste leerlingen beginnen we bijvoorbeeld met lichaamsbeleving en -bewustzijn en grenzen aangeven: wat wil je wel en wat niet. Bij oudere leerlingen komt o.a. vriendschap, verliefdheid en seksuele diversiteit aan bod.